Skip to main content

Logopédia

Logopédia

A logopédiai nevelés, gondozás célja, hogy biztosítsa a beszédhibás egyén személyiségének fejlődését, az egyén célkitűzéseinek megvalósulását, az optimális szocializációt, a sikeres habilitációt illetve rehabilitációt. A logopédia, a beszéd-, hang-, és nyelvi zavarban szenvedő egyén egész személyiségét érintő pedagógiai jellegű gyógyító-nevelés.

 • a logopédiai prevenciós tevékenység
 • a logopédiai vizsgálat
 • a beszédjavítás vagy terápia
 • utógondozás

A beszédjavítás vagy terápia a logopédiai tevékenység legmeghatározóbb része, amelynek során megvalósul a beszédhibás gyermek személyiségének és beszédhibájának korrekciója. Ez körülhatárolható, egyénre lebontott terv alapján, célirányos kommunikációs és funkciófejlesztő tevékenységgel, valamint beszédgyakorlatokon keresztül történik. A beszédhiba megszűnése, javulása nem jelenti a gondozás lezárulását. Szükség lehet még utógondozásra, amely a kezelésre járt, főleg súlyos, beszéd- és nyelvi zavarban szenvedők beszédállapotának szinten tartását, ellenőrzését jelenti meghatározott időközönként.

A következő helyzetekben vagy nehézségek esetén nyújtunk segítséget:

 • Megkésett beszédfejlődés terápia
 • Artikulációs zavar (pösze) terápia
 • Diszlexia-prevenció
 • Diszlexia terápia
 • Diszgráfia terápia
 • Beszédészlelés-és beszédmegértés terápia

Megkésett beszédfejlődés terápia

Ha a gyermek ép érzékszervekkel, ép intelektussal rendelkezik, megfelelő beszélő környezet veszi körül, de ennek ellenére a beszéde csak később vagy nem indul meg, 2-2,5 éves korra nem birtokol 70 szavas szókincset, aktívan nem használ rövid szókapcsolatokat, akkor beszélünk megkésett/akadályozott beszédfejlődésről.

A megkésett beszédfejlődés terápiája öt nagy terület fejlesztésére irányul, melyek a beszéd- és a nyelv, mozgás, emlékezet, gondolkodás, és a figyelem. A terápia kezdeti szakaszában a beszédre irányuló figyelem fejlesztése, a beszédkedv felkeltése történik. A szókincs bővítése és a nyelvtani rendszer elsajátítása végigkíséri a terápiát. Mivel a gyermekek elsődleges tevékenysége a játék mindez játékos helyzetekbe ágyazottan valósul meg.

Azokat a gyermekeket, akik 2-2,5 éves korban nem beszélnek, vagy szókincsük szegényes, nem éri el az 50-70 szót, nem használnak szókapcsolatokat.

Artikulációs zavar terápia

Előfordul, hogy a gyerekek egyes hangokat egyáltalán nem ejtenek, esetleg az adott hangot egy másik hanggal cserélik, vagy, hogy az adott hangot nem megfelelő módon képzik. Az összes fent felsorolt esetben artikulációs zavar terápia indokolt, ha a gyermek már betöltötte ötödik életévét. Ha a gyermek még nincs 5 éves a terápia megkezdése még nem szükséges, mivel a hangok kiejtésének tisztasága 5 éves korig spontán is javul.

Az artikulációs terápia célja, hogy a gyerek képes legyen a hangok szabályos kiejtésére, és hogy ez a képessége a spontán beszédben is beépüljön. Ennek a terápiának kötött felépítése van, amiben nagyon fontos a sok gyakorlás és a gyakori ismétlés. A foglalkozások során játékos helyzetekben tesszük izgalmassá a gyerekek számára a gyakorlatokat.

 • ajak- és nyelvgyakorlatok
 • fúvó- és szívógyakorlatok
 • a hangok megfelelő kialakításának elsajátítása
 • a hangok rögzítése
 • a hangok automatizálása
 • a hangok motoros differenciálása
 • a fonológiai tudatosság fejlesztése
 • és egyéb részképesség fejlesztő feladatok (egyénre szabottan)

Olyan 5 évnél idősebb gyermekeket, akik egy vagy több beszédhangot helytelenül vagy egyáltalán nem ejtenek.

Diszlexia-prevenció

A tanulási zavarok kialakulása szempontjából jelentős szerepe van a megelőzésnek. Ha már óvodáskorban felvetődik a diszlexia veszélyeztetettség gyanúja mihamarabb szükséges megkezdeni a fejlesztést, mellyel megakadályozhatóak a tanulási zavarok kialakulása.

A diszlexia-prevenció terápiának lényeges része a sokoldalú képesség-, készségfejlesztés, az olvasás- és írástanítás előkészítése. A terápia fő elemei: a téri tájékozódás fejlesztése orientációs gyakorlatokkal, a hallási figyelem, a ritmusérzék, az emlékezet, a figyelem trenírozása, a beszéd alaki és tartalmi fejlesztése.

Ha óvodáskorú gyermekénél, tapasztalják a következő jelenségeket akkor szükséges lehet a diszlexia prevenciós foglalkozás

 • a nagymozgásának fejlődése eltért az átlagtól: később ült, állt, járt, nem kúszott-mászott;
 • finommozgását tekintve rajzai átláthatatlanok, kuszák, ceruzafogása görcsös;
 • beszéde megkésett; beszédészlelési, megértési nehézségekkel küzd; az utasításokra nem figyel, folyamatosan visszakérdez;
 • nyelvi fejlődése életkorától eltérő, szótalálási nehézségek jelentkeznek, illetve
 • nyelvtanilag helytelen a beszéde és a versek tanulása is nehezebben megy számára;
 • az alak, forma, nagyság, szín felismerése, megkülönböztetése nehézkes számára,
 • jobb-bal kezét folyamatosan váltogatja;
 • sorrendalkotása, ritmusérzéke, térbeli és időbeli tájékozódása gyengébb.

Diszlexia terápia

Diszlexiáról akkor beszélünk, ha a gyermek súlyosan alulteljesít az írott szövegek kiolvasásában és megértésében, annak ellenére, hogy ép intelligenciával rendelkezik, megfelelő módszerrel és elegendő mennyiségű gyakorlással zajlott az olvasás elsajátítsa.

A tévesztett betűk újratanítása, a téri tájékozódás fejlesztése, a munkamemória fejlesztése, a nyelvi készség fejlesztése, olvasási gyakorlatok végzése, és a szövegértés fejlesztése.

Azokat az iskolás korú gyermekeket, akikre az alábbi tünetek közül egy vagy több jellemző:

 • lassú olvasási tempó
 • betűtévesztések pl. betűcserék, betűkihagyások, betűbetoldások
 • hosszabb szavak érthetetlenné torzítása
 • a betűk sorrendjének, az olvasás irányának felcserélése pl. kép-pék
 • szövegértési nehézség
 • a gyenge szövegemlékezet
 • nehézkes verstanulás
 • szegényes szókincs
 • későn kezdtek beszélni

Diszgráfia terápia

A diszgráfia sokszor a diszlexiával együtt járó tanulási zavar. Írászavar, mely az írásmozgások nehezített kivitelezésében és a helyesírási nehézségekben mutatkozik meg.

A terápia során elsődleges fontosságú az íráshoz szükséges képességek fejlesztése, úgy mint a finommotorika, a grafomotorium, a vizuomotoros koordináció, az akusztikus figyelem, ritmus, az emlékezet fejlesztése, a helyesírás fejlesztése, és a beszédkészség fejlesztése.

Azokat az iskoláskorú gyermekeket, akiknél az alábbi tünetek közül egy vagy több fennáll:

 • írás tempója lassú, vagy kapkodó
 • írás rendezetlen, nem igazodik a vonalrendszerhez
 • ceruzafogás helytelen (görcsös, ceruzát erősen nyomja a papírra)
 • betűket, szótagokat kihagy, betold
 • betűk sorrendjét felcseréli
 • gyakori a szavak egybe-illtve különírásának hibája
 • hosszú-rövid hangok megkülönböztetése nehézkes
 • helyesírási problémák
 • gyenge fogalmazás

Beszédészlelés-és beszédmegértés terápia

A beszédészlelés az a készség, mely lehetővé teszi a gyermek számára, hogy beszédhangokat, a beszédhangok egymáshoz kapcsolódását, hosszabb hangsorokat felismerjen, és képes legyen arra, hogy az elhangzásnak megfelelően megismételje ezeket. Ennek a készségnek köszönhető, hogy a gyermek megtanulja anyanyelve szavainak hangzását és egyre több új szó (hangsor) felismerésére lesz képes.

Beszédmegértésen az elhangzó szavak, szókapcsolatok, mondatok, mondatsorozatok jelentésének, tartalmának megértését értjük. A beszédészlelés tehát nem azonos a beszédértéssel.

Az életkornak megfelelő szintű beszédészlelés biztosítja a gyermek számára az anyanyelv megfelelő elsajátításán kívül, hogy nehézség nélkül tanuljon meg olvasni, írni, idegen nyelvet elsajátítani.

A beszédészlelés és megértés egymást feltételezve és támogatva fejlődik a nyelvelsajátítás során. Bármelyik sérülése, később zavart okozhat az olvasás tanulásában.

A beszédészlelés fejlesztésének gyakorlatai: a hangsor- és szóismétlés, szógyűjtés, szólánc, hangfelismerés, hangkeresés, hangidőtartamok, hangokból szóalkotás. A beszédmegértés fejlesztése különböző kommunikációs helyzetek teremtésével történik, beszélgetés, mesehallgatás során. Kiemelt szerepe van a szókincs bővítésének.

Azokat a gyermekeket, akiknél az alábbi tünetek közül valamely fennáll:

 • érthetetlen beszéd
 • makacs, elhúzódó pöszeség
 • kérdésekre nem megfelelő válaszok adása
 • nem veszi észre, ha a nevét mondják, szólítják
 • zavarja mások hangos beszéde
 • szereti, ha a TV hangosabban szól illetve a környezete hangosabb
 • figyelmetlennek, feledékenynek tűnik
 • gyakran visszakérdez
 • a másik gyereket figyeli, ha szóban közölték, mit kell csinálni
 • nem köti le a figyelmét a mesélés
 • nem tudja megismételni a hallottakat
 • nem képes megtanulni a verseket, dalokat
 • nyelvtanilag helytelen mondatok jellemzik beszédét
 • beszédmegértése vizuális és mozgásos kíséret mellett megfelelő
 • hosszabb szavakban felcseréli a hangokat, szótagokat
 • rendszeresen elfelejti, mi a házi feladat
 • nagyon lassan dolgozik, a másikat figyeli
 • tollbamondásnál lassú, sokat hibázik, szavakat, hangokat felcserél, helyettesít
 • helyesírása gyenge, nem teszi ki az ékezeteket
 • hallás után nehezen jegyez meg dolgokat
 • fejszámolásban gyengébb, mint az írásbeliben

Érdeklődés

Logopédia érdeklődés